Yhteisöohjautuvuuden ja itseohjautuvuuden englanninkieliset termit käännettynä suomeksi. Koonnut Perttu Salovaara.

Itse- ja yhteisöohjautuvuuden englanti–suomi-sanakirja

Itse-ja yhteisöohjautuvuuden englanninkielisten termien suomenkieliset vastineet on koonnut Perttu Salovaara.

TERMI (ENGLANTI)

MÄÄRITTELY SUOMEKSI

Self-management, self-leadership

Itsensä johtaminen: yksilön kyky johtaa ja organisoida omaa elämäänsä ja työtään (Neck & Manz, 1996).

Self-control

Itsekontrolli: Toteutuu silloin, kun yksilö toimii tietoisesti toisin kuin yleensä, ilman ulkoista pakkoa. (Baumeister, Schmeichel & Vohs, 2007)

Self-directed,
self-planned

Itseohjattu, itsesuunniteltu: itsenäinen päätöksenteko ja toiminta, viittaa tyypillisimmin oppimiseen ja tulee pedagogian filosofiasta. Tavoitteena sisäisesti motivoitunut itsenäinen ja aktiivinen oppija.

Self-regulation

Itsesäätely: Tunneälyyn liitetty kyvykkyys tunnistaa ja hallita omia tunteitaan, sisäisiä voimavaroja ja kyvykkyyksiä.

Self-determination

Itsemääräytyminen, itsesääntely: Itsemääräytymisteorian mukaan ihminen on aktiivinen toimija. Jotta ihminen voi toteuttaa tarkoitustaan, ympäristön on tuettava kolmea perustarvetta: omaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys. (Deci & Ryan, 2000).

Management by self-control

Itseohjautuva johtaminen: Druckerin (1954) mukaan tietotyö vaatii työntekijöiltä itsensä johtamisen taitoja. Itseohjautuva johtaminen liittyy tavoitejohtamiseen: kun tavoitteet ovat työntekijälle selvillä, hänen oletetaan ohjaavan itse itseään näiden suunnassa. Se vaatii työntekijöiltä uusia ajattelutapoja, kyvykkyyksiä ja työkaluja.

Self-managed/ autonomous teams

Autonomiset, itseohjautuvat tiimit: Selittää periaatteet, miten tiimit voivat toimia autonomisesti organisaatiossa. Autonomisia tiimejä on tutkittu 1950-luvulta lähtien, ja erityiset tiimien kehittämisbuumit olivat 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella. (Patanakul, Chen & Lynn, 2012)

Self-contained, self-regulated

Omavarainen, itsesäätelevä: esim. W.L. Gorella on omavaraisia tehtaita, jotka operoivat itsenäisesti niille valikoituja tuotantolinjoja. Kun tehtaiden koko ylittää 150 henkeä, toinen itsenäinen tehdas rakennetaan sen viereen.

Self-governance

Itsehallinto: viittaa yleensä valtion autonomiseen, itsenäiseen asemaan.

Self-managing organization

Itseohjautuva organisaatio: Koko työyhteisö toimii itseohjautuvasti, ei vain tiimit ja yksilöt. Työyhteisöllä on tätä tukevia rakenteita, prosesseja ja käytänteitä (Lee & Edmondson, 2017).

Self-organizing

Itseorganisoituminen: Miten asiat organisoituvat kompleksisissa systeemeissä (Plowman ym., 2007). Esimerkiksi ihmisen keho on kompleksinen systeemi, jossa eri osat ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toistensa toiminnoista. Kehon toiminnot järjestyvät itsenäisesti ilman erillistä ”ohjausta”.

Collectivist, bossless, peer-to-peer leadership; co-management, co-leadership; community-oriented organizing

Yhteisöohjautuminen, yhteisohjautuminen, yhdessä ohjautuminen, joukko-ohjaistuminen, ryhmäohjautuminen, kanssaohjautuminen: Ei-hierarkkiset organisoitumistavat – kuten yhteisöohjautuvuus –  vaatii toimiakseen demokraattisesti suunnattuja käytänteitä, prosesseja ja rakenteita, ja näitä tukevaa arjen käyttäytymistä ja kulttuuria. Siinä missä hierarkian rakenne, käytänteet ja prosessit toisintavat ja tuottavat eriarvoistavia suhteita (alainen-esihenkilö), yhteisöohjautuvuuden tueksi on muotoiltava kokonainen systeemi, joka estää eriarvoistumisen.